تبلیغات
(ووشو) wushu - واژه های چینی در ووشو(نام حرکات و فنون…)
(ووشو) wushu

چینی — معنی فارسی

مابو  —- نشست پا اسبی
گونگ بو  —- ایستادن متمایل به جلو
شی بو  —- ایستادن پا گربه ای
تی چی  —- استقرار زانو بلند
پو بو  —- نشست اسبی روی یک پا
چی یه بو  —- ایستادن پا ضربدری
خندن بو —- حالتی از گونگ بو که پا ها موازی است
های بو  —- نشست سر پنجه ای پا

چینی — معنی فارسی

مابو  —- نشست پا اسبی
گونگ بو  —- ایستادن متمایل به جلو
شی بو  —- ایستادن پا گربه ای
تی چی  —- استقرار زانو بلند
پو بو  —- نشست اسبی روی یک پا
چی یه بو  —- ایستادن پا ضربدری
خندن بو —- حالتی از گونگ بو که پا ها موازی است
های بو  —- نشست سر پنجه ای پا
دولی بو-توما  —- ایستادن زانو بالا
 دن دیه بو —- استقرار پروانه ای زانو یک پا روی زمین
 کووای ما  —- نشست کشیده یک پا
 چوات سینگ  —- نشست بروی پاشنه ی پا
 هوان چن بو  —- چهار زانو نشستن
 چی لونگ بو —-  استقرار اژدها
 هوان چی چن بو —- چهار زانو نشستن با نفس آرام
 لا او ما  —- نشستن بر روی زمین
 تویی فا  —- ضربات پا در ووشو
 تن تونه —-  ضربات پاشنه پا به جلو
 دینگ تونه —-  ضربه با تیغه پا به جلو
 سه چو ایتونه  —- ضربه به پهلو با تیغه
 پی جی یائو —-  ضربه با روی پا
 ین خه تو —-  ضربه با پاشنه
 تن کونگ تونه —-  حرکات پرشی
 خوسانو —-  درو از پشت
 تن خای پینگ خن —-  تعادل پا بالا از پشت
 جن تیه  —- کشش پا از جلو
 پینگ فن —-  قلاب کردن پا پشت
 تن کونگ —-  حرکات پرشی
 شوان فنگ جا —-  پا از خارج به داخل
 تن کونگ پی —-  ضربه پرشی به جلو
 تن کونگ بای —-  چرخش ازداخل به خارج
 پن توئه دیه —-  افت در روش جنوبی
 سمبلی توئه  —- پریدن چرخشی
 شوانزی —-  پرش پروانه ای
 می خوا  —- روش شکوفه الو
 یوان  —- روش میمون
 چی سینک —-  روش هفت ستاره
 جینگ لو —-  خط سیر انرژی در بدن
 سین یی  —- روش بوکس تقلیدی
 داخانگ تون بی —-  روش دستان بلند
 شیائوخونگ —-  روش کاربد سلاح
 شوای جی یائو —-  قدرت پنهان در مبارزه
 فنک خواه —-  روش باد و آتش
 چی تیان داشنگ —-  روش بوکس میمون سلطان
 باجیج چی داشنگ —-  بوکس تقلیدی میمون
 پیکواچی داشنگ  —- بوکس تقلیدی گوریل
 بی جی چان —- ایستادن بر روی یک انگشت
 جی چوان چیانگ —-  روش انگشتان نیزه
 چی می فنگ —-  روش باد به دنبال ابر
 تونگ بی —-  روش حملات مستقیم دست
 چون تایجی کنگ  —- روش معمای دستان بودا
 سان چیانو —- تمرینات منظم کار با تان تی ان
 یوان چی —-  تمرینات انرژی حقیقی
 لوهان چوان —-  دستان آهنین راهب
 لیانگ چی  —- باز کردن راه تنفس
 داکوی هیسنگ  —- دستان بلند ستاره ای
 هیسیاشی  —- ضربات پنجه ی مار
 شان تونگ چی  —- فشار دست بلندکوهستان
 یون شوچی فشار  —- دست امواج ابری
 پیه شن چی  —- فشار دست تابیده
 داکواپائولو  —- فنون ناقوس بزرگ
 لوهان هسی چی پائو —- ضربات دست راهب به نقاط حساس
 ایرون پالم  —- شکستن اجسام
 چی سائو  —- تمرینات آرنج چسبیده
 نون موی  —- مشت عمودی
 ونک جیانگ  —- ضربه کف دست به بالا
 دای جیانگ  —- ضربه ی کف دست به پایین
 هوئن سائو  —- دفاع دایره های مچ
 بون سائو  —- دفاع آرنج به بالا
 تان سائو  —- دفاع کف دست به بالا
 فوک سائو  —- دفاع پیچشی دست
 پک سائو  —- دفاع با کف دست
 گام سائو  —- دفاع فشاری دست
 فوت سائو  —- دفاع به سمت خارج
 جوت سائو  —- دفلع انقباضی دست
 بیل سائو  —- دفاع با سر انگشتان
 تارن سائو  —- دفاع مچ به سمت بالا
 اییک کان لینگ —- ابتدایی ترین تمرینات تنفسی
 خوئی تونه  —- جارو بی پا
 تک ما  —- لگد اسبی
 تان تک لگد  —- نفوذی کشیده
 لین بوکوئن  —- مشت زنی کوتاه
 پیگوا کوئن  —- مشت قیچی کننده
 لی گا  —- دفاع ساعد به بالا
 وای گا  —- دفاع ساعد به بیرون
 چن نای —-  نشستن به حالت چهار زانو
 یونگ  —- گارد
 یونگ ما  —- گارد اسب
 دی جونگ  —- حالت ایستاده آزاد
 تگ —-  لگد
 جیک تک  —- لگد از جلو
 جوک تک —-  لگد از پهلو
 چائو تک —-  لگد با پاشنه
 دیم تک  —- لگد با کف پا
 پای تک  —- لگد چکشی
 بیوتک  —- لگد تیغه از جلو
 تان ما  —- ایستادن
 پای لین  —- توجه
 شانک شی —-  تعظیم کردن
 چی شی  —- شروع کن
 پای هائو  —- روش دویدن
 لیانک چی —-  تنفس دائم
 یونوهسی  —- جای مشخص
 پائو —-  استقرار
 تان پی ین  —- ضربات دست
 هیسیاشی  —- ضربه سر انگشت
 تانک لانک  —- ضربه آخوندک
 شی فو – سی فو  —- استاد سبک
 سی چوا  —- هنر جو
 سای هینگ  —- هنرجو ارشد
 سای دای —-  ارشد کلاس
 سی فو  —- استاد
 سی کانک  —- استاد بزرگ سبک
 مهم چو فنک —-
 —-
 سه سویی —-  وارد کردن
 ون کونک —-  با تدبیر
 چوان شن —-  روش زدن
 چین پو  —- گام برداشتن
 تان پی ین تک  —- ضربه با دست
 یو  —- راست
 شو  —- چپ
 چی یانو  —- جهت مختلف نیرو
 یو فن  —- گارد
 هوان  —- برگشت به حالت او لیه
 چی  —- تنفس
 وو  —- فنون
 لانک  —- بزرگ
 لوهان —-  راهب
 تانک شو  —- روش مبارزه در شائولین
 پوهو  —- جلو آمدن
 شانگ  —- هر دو دست
 شو  —- مسابقه تمرین
 زو چن  —- جم شدن
 پای  —- روش
 پو  —- حالت
 پنک جا  —- خالی دادن
 لی یو  —- غلطیدن به عقب
 آن هل  —- دادن
 داکوای —-  بزرگ
 کوای  —- کوچک
 فونک  —- سریع
 کان چویی —-  ضربات آرنج
 ین  —- پوشیده-سیاه-سمبل
 چونک —-  مستقیم
 یانگ —-  برهنه-سفید-سمبل
 چوان —-  مستقیم
 چانگ —-  کف دست
 سه چوان —-  وارد کردن مشت
 لو قلاب —-  کردن
 لویوا —-  چنگ زدن
 تیالود —-  قطع کردن
 پنک —-  ساطور کردن
 نین —-  چسبیدن
 گائو  —- خم کردن
 لونگ —-  اژدها
 تانگ لانگ —-  آخوندک
 پائو —-  پلنگ
 تاشنگ —-  میمون
 تاشنگ من  —- میمون بزرگ
 شی  —- مار
 هو  —- درنا
 فو —-  ببر
 کوئن —-  مشت
 یین  —- عقاب
 چائو —-  پنجه
 دائو  —- تیغه
 فو چائو —-  پنجه ببر
 بین چائو —-  پنجه عقاب
 پائو چائو —-  پنجه پلنگ
 شی سو —-  دست مار
 لونگ سائو —-  دست اژدها
 دائو سو —-  دست برنده
 لونگ کوئن —-  مشت اژدها
 تانگ لانگ کوئن —-  مشت آخوندک
 تاشنگ کوئن —-  مشت میمون
 پائو کوئن  —- مشت پلنگ
 سون سائو —-  دست باد
 بوک هوک پای —-  روش درنای سفید
 بوک فوک پای —-  روش ببر سفید
 پنگ کوئن  —- مشت های ساطوری
 دائو شو  —- شمشیر پهن
 جیان شو  —- شمشیر باریک
 گوئن شو —-  چوب
 چیانگ شو —-  نیزه
 نان دائو —-  شمشیرپهن جنوبی
 نان گوئن —-  چوب جنوبی
 تایچی جی ین —-  شمشیر باریک تایچی
 گوئن دائو —-  شمشیر دسته بلند
 سن گوئن  —- نانچیکو  سه چوبه
 جوچی —-  زنجیر
 شانگ گو —-  سلاح عصا و حلالی
 چنتائوگونا —-  پیچش شمشیر با ضربه
 گوادائو —- دفاع شمشیر به طور دورانی ازبالابه پایین
 جادائو —-  ضربه نفوذی نوک شمشیر
 لیائودائو —- دفاع از پایین به بالا شمشیر
 پی دائو —-  حرکت چکشی شمشیربه طرف پایین
 تسی جی ین —-  ضربه نفوذی به جلو
 جی یائوجی ین —- حرکت دورانی مخالف عقربه ساعت
 دین جی ین —-  ضربه نوک به بالا
 بونگ جی ین —-  ضربه با نوک شمشیر
 ووئن خوا —-  حرکت هشت
 لو ئن گوئن —-  ضربه دورانی چوب
 دی ین گوئن —-  ضربه نوک چوب
 سائو گوئن —-  درو کردن با چوب
 بی گوئن —-  قرار گرفتن چوب پشت سر
 شوای گوئن —-  ضربه چوب به زمین
 جیائو گوئن —-  زدن ضربه با ته چوب
 لن نا —-  حرکات دورانی
 چیانگ شو —-  اصطلاحات مربوط به نیزه
 بونگ چیانگ —-  کج کردن نوک نیزه
 جا چیانگ —-  نفوذ نوک نیزه به جلو
 ووئن چیانگ —-  حرکت هشت
 پی چیانگ حرکت —-  چکشی نیزه
 فنگ تو —-  پشت سر
 تویی کو —- آخرین مهره ی ستون فقرات
 چان کونگ —-  مهره وسطی روی کمر
 مینگ —-  من کمر
 تی ان هسین —-  روی پیشانی
 شان کین —-  وسط دو ا برو
 فنگ وی —- آخرین مهره ی ستون فقرات روی باسن
 چونگ چینگ تسو —-  قفسه سینه ی سمت چپ
 شین وو —-  جناغ سینه
 چونگ وان —-  چهار سانت بالای ناف
 چوپوچینگ —-  ناف
 فینگ من —-  چهار سانت زیر ناف
 لوکینگ —-  بیضه های میان پا
 تان تی ان —-  محل متعادل نیروی چی
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 5 اسفند 1388 توسط محمد

قالب وبلاگ