تبلیغات
(ووشو) wushu - اصطلاحات ووشو
(ووشو) wushu

استقرارها:

كونگ بو = ایستادن كمانی

شوبو = پاگربه ای

پو بو = ایستادن خمیده به پهلو

دین دی بو = ایستادن پروانه ای منفرد

شانگ بو = گام برداشتن به جلو

مابو = استقرار اسب سواری

استقرارها:

كونگ بو = ایستادن كمانی

شوبو = پاگربه ای

پو بو = ایستادن خمیده به پهلو

دین دی بو = ایستادن پروانه ای منفرد

شانگ بو = گام برداشتن به جلو

مابو = استقرار اسب سواری

 

تعادلها :

س چوای پینگ خنك = تعادل با پاهای كشیده شده به پهلو

یامگ ش پینگ خنگ = تعادل متمایل به عقب

ش زی پینگ خنك = تعادل با دستان باز شده از طرفین

دیه شو چا = فرود آمدن با حالت پاباز از جلو

چوئه دی لونگ = به پایین لیز خوردن

تنگ كونگ پن توئی = ضربه 360 درجه ای پا در هوا و  افتادن به پهلو

تنگ كونك شوان س چوای = ضربه پا به پهلو

 

تكنیكهای پا :

چی ین سائو توئه = حركت درو از جلو

خوآ سائو توئه =  حركت درو از پشت

خنگ دینگ تویه = ضربه افقی با نوك پا

فن جیائو = ضربه جدا كننده

دنگ جیائو = ضربه با پاشنه پا

تنگ كونگ فی جیائو = ضربه پرشی پا به جلو

شوان فنگ جیائو = لگد گردبادی

 تنگ كونگ بی لی ین = لگد نیلو فر آبی

 

پرشها :

بی لین جیائو = ضربه پرشی پا به شگل نیلوفر آبی

تنگ كونگ جنگ تی توئی = كشش پرشی مستقیم پا از جلو

س كونك فن = چرخش 360 درجه در هوا ( عرب )

شوان زی = حركت پروانه

                                   شوان زی جوان تی = حركت پیچشی پروانه

 


1

ووشو

كونگ فوی چینی یا بوكس چینی و تركیبی از كاملترین و اصیلترین فنون رزمی به همراه حركات آكروبات و ژیمناستیك و روشهای مبارزه

2

سبكهای استاندارد

سبكهای مسابقاتی شامل : سبكهای بدون سلاح چانگ چوان نان چوان تای چی چوان وسبكهای  باسلاح دائوشو (شمشیر پهن) جی ئن شو( شمشیر باریك)- گوئن شو (چوب) چیانگ شو(نیزه) كه مربوط به سبك چانگ چوان می باشند . نن دائو (شمشیرپهن) نن گوئن (چوب) كه مربوط به سبك نان چوان می باشند . جی ئی تای چی ( شمشیر باریك) كه مربوط به سبك تای چی چوان می باشد .

3

تالو

اجرای حركات نمایشی (فرم) ووشو

4

سن شو

مبارزه آزاد ووشو

5

جون بی

حالت آماده

6

لائوشه

استاد بزرگ

7

شیفو

مربی

8

تونگ شو من ها

احترام ابتدای تمرین از جانب استاد بزرگ

9

لائوشه ها

جواب هنرجویان به استاد بزرگ

10

تونگ شو من زای جی ئن

احترام پایان تمرین از جانب استاد بزرگ

11

لائوشه زای جی ئن

جواب هنرجویان به استاد بزرگ
نوشته شده در تاریخ جمعه 16 بهمن 1388 توسط محمد

قالب وبلاگ