تبلیغات
(ووشو) wushu - قدرت پنهان كونگ فوی چینی
(ووشو) wushu
شوآی چی آئو
قدرت پنهان كونگ فوی چینی
در طبقه بندی هنرهای رزمی چینی، عموما تمایزی میان شیوه های درونی و بیرونی كونگ فو به چشم می خورد. هنرهای درونی شامل سبكهای نرم مانند تای چی چوان و شینگ یی چوان هستند؛ در حالی كه هنرها بیرونی اغلب به هم گره خورده و یكجا شائولین چوان خوانده می شوند. شائولین چوان هم به دو شاخه شمالی و جنوبی تقسیم می شود. البته بیشتر اوقات نمی توان خطوط روشن و مشخصی میان سبكها ترسیم كرد.
شوآیی چیائو یكی از قدیمی ترین هنرهای رزمی چینی به حساب می آید كه سبكهای دیگر، از فنون پرتاب كردن و گلاویز شدن آن مشتق شده اند به نظر می رسد كه شوآیی چیائو به شدت با سبكهای جنگی سرپائی كه خاص كونگ فو است، در تضاد قرار دارد. شوآیی چیائو در دل بسیاری از سبكهای كونگ فوی چینی، بخصوص شیوه های شمالی وجود دارد. اگر تمرین كننده با تجربه شوآیی چیائو فنون ضربه و گلاویز شدن را به كار گیرد، شكلهای سرپائی و ایستاده كونگ فوی شمالی عملا به قفل كردنها و ضربه زدنها و جارو كردنهای فوق العاده موثری تبدیل می شوند. بدین ترتیب، شوآیی چیائو قدرت پنهان كونگ فو شمالی را احیا می كند.
اصول اولیه شوآیی چیائو ساده است: مهاجم خود را از جا بكنید و به زمین بزنید و از ضربات فلج كننده ای استفاده كنید.
شوآیی چیائو شیوه ای است نه درونی و نه بیرونی، بلكه تركیبی از این دو به حساب می آید. بنابراین، برای تسلط بر فنون این سبك شما به افزایش قدرت بدنی و طاقت تحمل زیاد و حفظ نیروی درونی خود(چی) و آگاهی از مفاهیم یین(نرمی) و یانگ(سختی) نیاز دارید. نمونه دیگر كاربردهای پر قدرت شوآیی چیائو در سبك تان تویی شائولین شمالی است.
تان تویی(پاهای جهنده) شاما ساختار ایستا و عمیق شمالی، ضربات بزرگ و خرد كننده و مشتهای سایه ای كوتاه تركیب شده با مشتهای جهشی پر قدرت می باشد. به طور كلی در تان تویی ده تا بیست دسته حركات انفرادی اساسی، و سپس پنج دسته حركات پیشرفته تعلیم داده می شود. در سبك تان تویی كاربردهای هجومی شامل چند ضربه كوتاه به زانو و ضربه به بخش میانی بدن مهاجم می باشد. كاربردهای دفاعی هم عبارتند از: گامهای كشیده برای عقب نشینی، مانع بندیهای چرخشی كوچك و بزرگ، و مشتهای عقب زننده و بین حمله ای همزمان. هر مربی لایق سبك شائولین احتمالا می تواند برخی از زمین زدنها و جارو كردنهای اساسی پنهان در شكلهای تان تویی را به شاگردان خود نشان دهد، ولی اگر در شوآیی چیائو كار كشته نباشد، زرادخانه وسیعی از فنون مهلك ضربتی و جاروئی در این سبك نادیده خواهند ماند.
كسی كه سبك تان تویی كار می كند می تواند فنون و اصول ضربات پرتابی شوآیی چیائو را بدون هیچ انظباطی با شكلهای تان تویی به خدمت بگیرد. فنون پرتابی بی شماری در تان تویی و سایر سبكهای كونگ فوی شمالی و كونگ فوی درونی پنهان است ولی تمامی آنها در یك چیز مشتركند، همگی مستقیما و یا غیر مستقیم از هنر قدیمی و قدرتمند شوآیی چیائوی چین سرچشمه گرفته اندنوشته شده در تاریخ جمعه 7 اسفند 1388 توسط محمد

قالب وبلاگ